Grupy

Programy JZK służą w codziennej pracy wielu firm. Jest wiele czynności, przy których nasze programy będą nieocenioną pomocą. Jest wśród nich:

Zarządzanie dokumentacją i fakturami:
- Tworzenie, edycja i archiwizacja dokumentów firmowych.
- Generowanie i wysyłanie faktur.
- Zarządzanie dokumentacją sprzedażową i zakupową.
- Obsługa dokumentów według wzorców i szablonów.

Kontrola finansowa i księgowość:
- Rejestrowanie i analiza danych finansowych.
- Księgowanie przychodów i rozchodów.
- Obliczanie podatków i składek.
- Monitorowanie kosztów i budżetu.

Zarządzanie relacjami z klientami:
- Utrzymywanie kontaktu z klientami.
- Zarządzanie bazą danych klientów.
- Planowanie i monitorowanie działań marketingowych.
- Obsługa reklamacji i zgłoszeń klientów.

Obsługa magazynu i logistyka:
- Zarządzanie stanem magazynowym.
- Kontrola przyjęć i wydań towarów.
- Planowanie i monitorowanie dostaw.
- Optymalizacja procesów logistycznych.

Wspomaganie procesu sprzedaży:
- Zarządzanie ofertami i zamówieniami.
- Monitorowanie sprzedaży i wyników.
- Obsługa procesu fakturowania.
- Analiza danych sprzedażowych.

Analiza danych i raportowanie:
- Tworzenie raportów i analiz danych.
- Wizualizacja i interpretacja wyników.
- Przygotowywanie prognoz i statystyk.
- Monitorowanie kluczowych wskaźników.

Zarządzanie zleceniami i harmonogramem:
- Przyjmowanie i planowanie zleceń.
- Tworzenie harmonogramu zadań.
- Przydzielanie zadań pracownikom.
- Monitorowanie postępów i czasu realizacji.

Obsługa płatności i finansów:
- Zarządzanie płatnościami i fakturami.
- Kontrola i monitorowanie przepływów finansowych.
- Rejestrowanie transakcji bankowych.
- Przygotowywanie raportów finansowych.

Zarządzanie dokumentacją kadrową:
- Rejestracja danych pracowników.
- Tworzenie i zarządzanie umowami.
- Kontrola czasu pracy i urlopów.
- Przygotowywanie dokumentów płacowych.

Planowanie produkcji i zarządzanie zapasami:
- Planowanie produkcji i zamówień.
- Zarządzanie stanami magazynowymi.
- Monitorowanie zużycia i zamówień surowców.
- Kontrola jakości i terminowości produkcji.

Zarządzanie usługami technicznymi:
- Planowanie przeglądów i konserwacji urządzeń.
- Obsługa zgłoszeń i napraw.
- Monitorowanie stanu technicznego.
- Kontrola jakości i dokumentacja prac.

Zarządzanie kosztami i budżetem:
- Kontrola i monitorowanie kosztów.
- Tworzenie i zarządzanie budżetem.
- Analiza efektywności wydatków.
- Optymalizacja kosztów operacyjnych.

Zarządzanie obiektami i nieruchomościami:
- Planowanie i zarządzanie utrzymaniem nieruchomości.
- Obsługa wynajmu i najmu obiektów.
- Kontrola i monitorowanie kosztów utrzymania.
- Zarządzanie remontami i naprawami.

Obsługa reklamacji i rozwiązywanie sporów:
- Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
- Zarządzanie procesem rozwiązywania sporów.
- Monitorowanie zgodności z regulacjami prawymi.
- Tworzenie raportów i analizy reklamacji.

Zarządzanie środkami trwałymi i aktywami:
- Rejestracja i kontrola środków trwałych.
- Monitorowanie stanu i wartości aktywów.
- Planowanie i zarządzanie przeglądami technicznymi.
- Kontrola amortyzacji i rozliczeń podatkowych.

Obsługa kontraktów i umów:
- Tworzenie i zarządzanie kontraktami.
- Kontrola terminów i warunków umów.
- Monitorowanie spełniania zobowiązań kontraktowych.
- Zarządzanie dokumentacją kontraktową.

Zarządzanie zapasami i dostawami:
- Kontrola stanów magazynowych.
- Planowanie i koordynacja dostaw towarów.
- Optymalizacja procesów zamówień i logistyki.
- Analiza zapasów i prognozowanie popytu.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
- Tworzenie i utrzymywanie bazy danych klientów.
- Monitorowanie interakcji i historii klienta.
- Zarządzanie kampaniami marketingowymi i sprzedażowymi.
- Analiza danych i personalizacja komunikacji.

Zarządzanie relacjami z dostawcami:
- Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dostawcami.
- Ocena i selekcja dostawców.
- Monitorowanie terminowości dostaw i jakości produktów.
- Negocjowanie warunków zakupu i umów.

Zarządzanie reputacją i obsługą reklamacji:
- Budowanie i utrzymanie pozytywnej reputacji firmy.
- Obsługa i rozwiązywanie reklamacji klientów.
- Monitorowanie opinii i rekomendacji klientów.
- Tworzenie procedur obsługi reklamacji i analiza ich efektywności.

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM):
- Utrzymywanie kontaktu i budowanie długotrwałych relacji z klientami.
- Monitorowanie historii i preferencji klientów.
- Zarządzanie reklamacjami i pytaniami klientów.
- Analiza danych klientów i prognozowanie zachowań.

Analiza danych i raportowanie:
- Gromadzenie, przetwarzanie i analiza danych biznesowych.
- Tworzenie raportów i prezentacji dla zespołów zarządzających.
- Monitorowanie kluczowych wskaźników i trendów.
- Wyciąganie wniosków i rekomendacji na podstawie danych.

Zarządzanie procesem sprzedaży:
- Zarządzanie lejkiem sprzedażowym i monitorowanie postępów.
- Koordynacja działań sprzedażowych i negocjacje z klientami.
- Planowanie strategii sprzedażowej i budowanie relacji biznesowych.
- Analiza efektywności działań sprzedażowych i konwersji.

Zarządzanie operacyjne i logistyczne:
- Planowanie produkcji i zarządzanie dostawami.
- Monitorowanie stanów magazynowych i optymalizacja zapasów.
- Koordynacja działań operacyjnych i zarządzanie procesami.
- Analiza efektywności operacyjnej i usprawnianie działań.

Zarządzanie finansowe i rachunkowość:
- Budżetowanie i prognozowanie finansowe.
- Księgowość i rozliczanie podatków.
- Analiza kosztów i dochodów.
- Zarządzanie płynnością finansową i relacjami z bankami.

Zarządzanie relacjami z dostawcami:
- Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dostawcami.
- Negocjacje warunków zakupu i umów.
- Monitorowanie jakości dostaw i terminowości.
- Zarządzanie bazą dostawców i ocena ich efektywności.

Zarządzanie informacją i dokumentacją:
- Organizacja i zarządzanie bazą danych.
- Tworzenie i udostępnianie dokumentacji i instrukcji.
- Ochrona danych i zabezpieczenie informacji.
- Tworzenie procedur zarządzania informacją i dokumentacją.

Zarządzanie finansami małej firmy:
- Budżetowanie i prognozowanie finansowe.
- Księgowość i rozliczenia podatkowe.
- Zarządzanie płynnością finansową.
- Analiza efektywności finansowej.

Zarządzanie kadrami i płacami:
- Rekrutacja i selekcja pracowników.
- Wprowadzanie i obsługa systemu wynagrodzeń.
- Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
- Obsługa rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym.

Obsługa klienta i zarządzanie relacjami:
- Budowanie i utrzymywanie relacji z klientami.
- Obsługa zgłoszeń i reklamacji.
- Monitorowanie satysfakcji klientów.
- Tworzenie strategii lojalnościowych.

Zarządzanie sprzedażą i obsługą zamówień:
- Planowanie strategii sprzedażowej.
- Zarządzanie procesem sprzedażowym.
- Obsługa zamówień i koordynacja dostaw.
- Analiza wyników sprzedaży i raportowanie.

Zarządzanie magazynem i logistyką:
- Planowanie i optymalizacja zapasów.
- Kontrola stanów magazynowych.
- Koordynacja dostaw i obsługa logistyczna.
- Analiza efektywności procesów magazynowych.

Zarządzanie dokumentacją i archiwizacją:
- Organizacja i przechowywanie dokumentów.
- Tworzenie systemu archiwizacji i zarządzanie bazą danych.
- Utrzymywanie zgodności z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentów.
- Obsługa żądań informacyjnych i udostępnianie dokumentów.

Zarządzanie relacjami z dostawcami:
- Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dostawcami.
- Zamawianie towarów i koordynacja dostaw.
- Negocjacje warunków zakupu i umów.
- Monitorowanie jakości dostaw i terminowości.

Zarządzanie kosztami i kontrola budżetu:
- Planowanie i monitorowanie budżetu przedsiębiorstwa.
- Kontrola kosztów operacyjnych i inwestycji.
- Poszukiwanie oszczędności i optymalizacja wydatków.
- Analiza efektywności kosztowej i raportowanie.

Zarządzanie relacjami z bankiem i finansowaniem:
- Komunikacja z instytucjami finansowymi i bankami.
- Organizacja i zarządzanie finansowaniem firmy.
- Monitorowanie i analiza warunków finansowych i umów kredytowych.
- Ocena i negocjowanie ofert finansowych.

Księgowanie operacji finansowych:
- Rejestrowanie i księgowanie faktur zakupowych i sprzedażowych.
- Utrzymywanie rejestru rachunków bankowych.
- Księgowanie kosztów operacyjnych i inwestycji.
- Analiza i klasyfikacja transakcji finansowych.

Rozliczanie VAT:
- Obliczanie i deklarowanie podatku VAT.
- Sprawdzanie poprawności faktur VAT.
- Monitorowanie limitów zwolnienia z VAT.
- Raportowanie i składanie deklaracji VAT.

Prowadzenie ewidencji podatkowej:
- Tworzenie i utrzymywanie książki przychodów i rozchodów.
- Ewidencjonowanie przychodów z różnych źródeł.
- Rejestrowanie kosztów i rozchodów związanych z prowadzoną działalnością.
- Obliczanie i deklarowanie podatku dochodowego.

Analiza i raportowanie finansowe:
- Przygotowywanie raportów finansowych i bilansów.
- Analiza wskaźników finansowych i wyników operacyjnych.
- Ocena rentowności i efektywności działalności.
- Raportowanie do zarządu i organów kontrolnych.

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami:
- Obliczanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.
- Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji płacowej.
- Rejestrowanie składek na ZUS i rozliczeń podatkowych.
- Raportowanie do instytucji odpowiedzialnych za rozliczenia pracownicze.

Zarządzanie środkami trwałymi i amortyzacją:
- Rejestracja i śledzenie aktywów trwałych.
- Obliczanie i księgowanie amortyzacji.
- Monitorowanie wartości niematerialnych i prawnych.
- Zarządzanie przeglądem i konserwacją aktywów trwałych.

Grupy
JZK SOFTWARE. Programy JZK: Jak Zawsze Kapitalne!